วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนบ้านโต  จัดการศึกษามุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง  มีทักษะการคิดขั้นสูง สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ครูสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานวิชาชีพ  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

Comments