ข้อมูลทั่วไป

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1095440192
รหัส Smis 8 หลัก :
  95020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  440192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banto
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคอกช้าง
ตำบล :
  แม่หวาด
อำเภอ :
  ธารโต
จังหวัด :
  ยะลา
รหัสไปรษณีย์ :
  95170
โทรศัพท์ :
  073-280162
โทรสาร :
  073-280162
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  admin@banto.ac.th
เว็บไซต์ :
  http://www.banto.ac.th
  
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เอราวัณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คอกช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.