ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโต

ตั้งอยู่เลขที่  ๘๖  ถนนสุขยางค์  ตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา                        รหัสไปรษณีย์  ๙๕๑๗๐  โทรศัพท์  ๐๗๓­-๒๘๐๑๒๖  โทรสาร  ๐๗๓­-๒๘๐๑๒๖ E-mail Banto@sanook.combantoyala ๓ @hotmail.com  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต ๓

๒.  เปิดสอนในระดับ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๓.  ประวัติและความเป็นมา

โรงเรียนบ้านโตเปิดทำการสอนเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๔๘๓  โดยขุนผดุงนิคมเขต  นายอำเภอบันนังสตา และขุนดำเกิงเกียรติ  กำนันตำบลแม่หวาด  เป็นผู้ก่อสร้างและใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลแม่หวาด                  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  ตำบลแม่หวาด  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑ - ป.๔                   สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๐๙  โรงเรียนได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  และได้ขยายการศึกษาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗  และโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนบ้านโต

พ.ศ. ๒๕๑๙  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ได้แยกท้องที่ตำบลแม่หวาด                                อำเภอบันนังสตา  โดยยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอธารโต  และยกฐานะเป็นอำเภอธารโต  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๓

พ.ศ. ๒๕๒๓  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ทำการปิดกั้นแม่น้ำปัตตานี  เพื่อจัดสร้างเขื่อนโดยใช้ชื่อว่าเขื่อนบางลาง  ทำให้พื้นที่ที่ตั้งของโรงเรียนถูกน้ำท่วม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจึงได้อพยพราษฎรและโรงเรียนมาจัดสร้างให้ใหม่  ณ  หมู่บ้านคอกช้าง  หมู่ที่  ๗  ตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต  ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน  ขณะนี้มีพื้นที่ทั้งหมด  ๔๘  ไร่

พ.ศ. ๒๕๒๓  โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  และขยายการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา (ชั้นผู้เรียนเล็ก)  และปี พ.ศ. ๒๕๓๔               ได้เปลี่ยนเป็นชั้นอนุบาล  ๑-๒  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๔  โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาส                ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๓๓

พ.ศ. ๒๕๔๔  โรงเรียนเปิดสอนในโครงการโรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๒  ปี  ภาคบังคับ ๙ ปี และเป็นการนำร่องการจัดการศึกษาทั้งอำเภอ  ในส่วนของการเกณฑ์ผู้เรียนเข้าเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีที่  ๗  (อายุ ๖/๔-๑๕/๔ ปี)

พ.ศ. ๒๕๔๖  โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต  ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ๑  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๓

พ.ศ. ๒๕๕๐  โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต  ๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนก่อนระดับชั้นอนุบาล  ๑  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๓

พ.ศ. ๒๕๕๐  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๒  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอ  (โรงเรียนในฝันรุ่น ๓ )

พ.ศ. ๒๕๕๒  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนประถม  และมัธยมศึกษา  ระดับอำเภอ  จากสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  จังหวัดชายแดนภาคใต้

พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต  ๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนก่อนระดับชั้นอนุบาล ๑                 ถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๓

พ.ศ. ๒๕๕๕  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

พ.ศ. ๒๕๕๕  โรงเรียนต้นแบบในฝัน  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันโรงเรียนทำการเปิดสอน  ๔  ระดับ  ได้แก่  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนักเรียน  ๕๗๒  คน  (ข้อมูลพื้นฐาน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ )  ข้าราชการครู  ๒๒  คน พนักงานราชการ  ๘  คน  วิทยากรสอนศาสนา  ๑  คน  และเจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑  คน  มีอาคารเรียน  ๔  หลัง  จำนวน  ๔๓  ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์  ๓  หลัง บ้านพักครู  ๑๒  หลัง ห้องน้ำ/ห้องส้วม  ๔ หลัง/๑๕  ที่นั่ง  ถังเก็บน้ำฝน  ๓ ชุด/๑๒ ถัง

การจัดห้องเรียน  ระดับอนุบาล (ก่อนประถม)  จำนวน  ๔  ห้อง  มีนักเรียน  ๑๑๘  คน  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๑๒ ห้อง  มีนักเรียน  ๔๐๓  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๓  ห้องเรียน  มีนักเรียน  ๕๑  คน   จำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๕๗๒  คน