ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานภายในสำนักงาน

๑. งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.งานช่วยอำนวยการ
๓.งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๔. งานยานพาหนะ
๕.งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๖. งานประสานงาน
๗.งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
๘. งานประชาสัมพันธ์
๙. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 
๑. งานธุรการ
๒. งานข้อมูลสารสนเทศ
๓. งานนโยบายและแผน
๔. งานวิเคราะห์งบประมาณ
๕. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
๖. งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 
๑. งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง
๒. งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
๓. งานบำเหน็จความชอบ
๔. งานทะเบียนประวัติ
๕. งานพัฒนาบุคลากร
๖. งานวินัยและนิติกร
๗. งานจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
๘. งานรับหนังสือ
๙.งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๑๐. การปรับประดับชิ้นงานลูกจ้างประจำ
๑๑. การจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล

 
๑. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันและสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
๓. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
๔ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
๕. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
๖. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๗. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๘. ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๙. ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
๑๐. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและวัฒนธรรม
๑๑. งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๒. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน


๑. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๒. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๓. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๕. งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๖. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๗. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๘. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
๑. งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
๒. งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
๓. งานดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
๔. งานดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
๕. งานดำเนินการเกี่ยวกับสถาบัน/ศูนย์การศึกษาอิสลาม

 
๑. งานการเงิน
๒. งานบัญชี 
๓. งานพัสดุ
๔. งานบริหารสินทรัพย์

 
๑.งานตรวจสอบภายใน
๒. งานบริหารการตรวจสอบ
๓. งานธุรการและสารสนเทศ
Comments