การประกวดคัดเลือกนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์10 ส.ค. 2559 00:34โดยไอหยุ หมัดชูดชู
  โรงเรียนบ้านโตส่งครูประกวดคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน และ ครูผู้สอนจัดท าพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืนและเป็น ตัวแทนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ เข้าประกวดแข่งขัน คัดเลือกนวัตกรรมที่เป็น แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับจังหวัด

ผลการคัดเลือก

Comments