นโยบายสู่การปฏิบัติ ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

โพสต์24 พ.ย. 2558 22:46โดยไอหยุ หมัดชูดชู
      โรงเรียนบ้านโต  ประเมินผลตามนโยบายสู่การปฏิบัติ ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และแบบรายงานผลผ่านระบบอีเล็คทรอนิกส์ (e-MES ) ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๘  
Comments