รางวัลผลการทดสอบ ONET สูงกว่าระดับประเทศ

โพสต์15 พ.ค. 2559 06:01โดยไอหยุ หมัดชูดชู
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  คณะครูโรงเรียนบ้านโตเข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับรางวัลผลการทดสอบ ONET มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
นายไอหยุ  หมัดชูดชู ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าระดับประเทศ
นางจิตมยุรี  หมัดชูดชู ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าระดับประเทศ
นายสุจิน  นิลวิสุทธิ์ ตัวแทนผู้บริหาร ผลคะแนนเฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าระดับประเทศ
Comments