โรงเรียนบ้านโต เข้าร่วมการอบรมการดำเนิน การตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์การประเมินPerformance Agreement : PA

โพสต์12 ธ.ค. 2564 18:58โดยณฐมน พายุหิน

Comments