กลุ่มงานวิชาการ

นายไอหยุ หมัดชูดชูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

                                                                                     
                      

นายมัณฑนา กองชา


หัวหน้าระดับ ป๑-๓

นางมาสือนะ ตาเดอิน


หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล

                                
                    
                                                                                            
                                            


                                 
                                                    
                                                                                            
                                            

          

นายมูฮัมหมัด ตาเห


หัวหน้าระดับ ป๔ - ๖

นายสุจิน นิลวิสุทธิ์


หัวหน้าระดับ มัธยมต้น


                       

นางจิตมยุรี หมัดชูดชู


ครูชำนาญการ
งานวัดและประเมินผล

นางสาวอารีฝะห์ สะแต


ครูผู้ช่วย
งานห้องสมุด

นางสาวณฐมน พายุหิน


ครูผู้ช่วย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวอัมไพวรรณ พรหมบังเกิด


ครูชำนาญการ
งานห้องสมุด


นางเกษมศร ฤทธิกัน


ครูชำนาญการ
งานสื่อเทคโนโลยี

นางสาวแอนนี โตะเฉ่ง


ครูผู้ช่วย
ส่งเสริมการอ่าน

นายธนาดุล ขาวผ่องใส

ครู
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หน้าเว็บย่อย (1): ขอบข่ายงานวิชาการ
Comments