ทำเนียบครูและบุคลากร

นายประสิทธิ์ เริืองหิรัญ

ผูอำนวยการโรงเรียน

                                                                                        
                      

นายสุจิน นิลวิสุทธิ์


ครูชำนาญการ

นายไอหยุ หมัดชูดชู


ครูชำนาญการพิเศษ

                                
                    
                                                                                            
                                                                             

นางมัณฑนา กองชา


ครูชำนาญการพิเศษ

นางสากีนา ดอเลาะ


ครูชำนาญการ

นางสาวนูร์ฮูดา บือราเฮง


อุไรวรรณ สุขสังข์


ครูชำนาญการ

มูฮำหมัด ตาเหครู

นางสาวณฐมน พายุหิน
นางสารีพะห์ อับดุลกาเดร์

นางพัชรี สิงห์ทองนางสาวขจีวรร หมะเม่ง


นางสาวนาปีสะ มะมิง

นางพัชรี สิงห์ทอง
นางกรรณิกา ทองนาค


ครูชำนาญการ

นางสาวอัมไพวรรณ พรมบังเกิด


ครุชำนาญการ

นางสาวอารีฝะห์ สะแต


นายไพรัฐ จิตต์เอื้อเฟื้อครูชำนาญการ

นางสาวมาสือนะ เจะนินางวรรณา ธนาวุฒิ
นางยุพา คงดี


นางสาวแอนนี่ โตะเฉ่ง


นางสาวคอรีเยาะ อาบู

นางสาวจันทิรา ศรีแสนตอ


นางพัชรี สิงห์ทองนางจิตมยุรี หมัดชูดชู


ครูชำนาญการ

นางสาวอุไรวรรณ สุขสังข์


 ครูชำนาญการ

นางสาวมารียะ กาซอ


นางเกษมศรี ฤทธิกันครูชำนาญการ

นางกุลวดี ด่าโอะ
นายสุชาติ แซ่ชั้น
นางสาวไซหนับ มูเด็ง


นายอุกฤษ โลหะวิจารณ์
นางสาวอาซีเยาะ สาแม

นายยาหามะ อาแว


นางพัชรี สิงห์ทอง