พันธกิจ เป้าประสงค์

พันธกิจ

๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

๒.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

๓.  เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เรียนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

๔.  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดำรงความ เป็นไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

๕.  ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.  จัดให้มีระบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๗.  สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๘.  จัดระบบการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

๙.   จัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้

เป้าหมาย                                                                                                             

๑.   นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตบริการเข้าเรียนครบ ๑๐๐ %                             

๒.   ระบบการบริหารเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิ์ภาพ                                                     

๓.   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓                                

๔.   นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขภายใต้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอน และเป็นเขตปลอดยาเสพติด                                                                                               

๕.   นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล                                                                                                                       

๖.  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง / คน และ สามารถใช้หลักการวิจัยแบบง่าย ๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน                                                                 

๗.   ผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นปีละ  ๓ %                                                           

๘.   ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา